Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

 • Українська
 • Polski

WSPARCIE FINANSOWE

Przed ukraińskimi przedsiębiorcami i inwestorami, którzy pragną zbudować długoterminowy i stabilny biznes na rynkach UE i już założyli firmę w Polsce, otwierają się szerokie możliwości w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na korzystnych warunkach.

Podkreślamy, że polskie spółki, założycielami których są nierezydenci, mogą ubiegać się o dofinansowanie na takich samych zasadach jak inne polskie spółki.

Wśród klasycznych form instrumentów finansowych w Polsce szerokie zastosowanie mają różne formy kredytowania, leasing, pożyczki, gwarancje bankowe, inwestycje podwyższonego ryzyka, IPO na rynku funduszowym. Stopy procentowe i prowizje są niskie w porównaniu z rynkiem finansowym Ukrainy, a procedura jest uproszczona.

Jednak istotną zaletą prowadzenia działalności gospodarczej w polskiej jurysdykcji w porównaniu z innymi państwami członkowskimi jest dostęp do takich niestandardowych instrumentów finansowych jak programy dofinansowania z funduszy państwowych lub funduszy UE, a także korzyści, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, polegające na możliwości uzyskania, w zdecydowanej większości przypadków, bezzwrotnych dotacji (czyli nieodpłatnych i niepodlegających zwrotowi).

Należy podkreślić, że w Polsce nie ma ograniczeń dotyczących przeprowadzania transakcji w walutach obcych. Oprócz tego, zarejestrowane w Polsce spółki mogą uzyskać dofinansowanie z źródeł, znajdujących się poza granicami kraju. Istniej możliwość uzyskania wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych i Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, a także w ramach programów międzynarodowych organizacji finansowych i struktur komercyjnych.

kredytY Bankowe

Z reguły polskie banki handlowe udzielają kredytów podmiotom gospodarczym, działającym na polskim rynku od ponad roku.

W celu uzyskania wsparcia finansowego nowo utworzone spółki mogą zwrócić się do Agencji rozwoju regionalnego w każdym województwie, kredytującej mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Agencja udziela wsparcia finansowego polskim firmom tak w ramach programów funduszy unijnych, jak i w ramach własnych programów.

Podstawowymi warunkami otrzymania kredytu na rozwój biznesu są: rejestracja firmy, prowadzenie działalności gospodarczej, a także realizacja inwestycji na terytorium odpowiedniego województwa Polski (takie kredyty są przydzielane na poziomie regionalnym).

Kredyty udzielane są głównie na rozwój firmy i wdrożenie innowacyjnych technologii: zakup sprzętu, różne programy innowacyjne.

Na przykład, na rozwój firmy może być udzielony kredyt w kwocie do 400 000 pln (100 000 EUR), okres spłacania którego wynosi 5 lat, a wysokość stopy procentowej – od 3,5% do 6,5%. Wysokość dodatkowych prowizji wyniesie około 1,5%. Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być majątek ruchomy i nieruchomy (w tym, nabyty ze środków pochodzących z kredytu), a także gwarancje udzielane przez specjalny fundusz gwarancyjny. Przy udzielaniu kredytów w kwocie do 50 000 PLN banki, z reguły, nie wymagają zabezpieczenia.

Wysokość stopy procentowej w przypadku bankowego kredytu inwestycyjnego może wynosić 4,5-8% dla firmy, działającej ponad rok czasu i 5-10% dla nowo utworzonej spółki. Dla uzyskania tego kredytu jest wymagane przedstawienie biznesu planu i udział przedsiębiorcy w inwestycji ,stanowiący niemniej niż 10%.

W Polsce można otrzymać kredyt na uzupełnienie środków obrotowych. Wysokość stopy procentowej wynosi 4-8%.

Warto uwzględniać, że przy udzielaniu kredytu bank może także wymagać jego ubezpieczenia.

Oprócz tego polskie firmy mogą korzystać z  overdraftu, z instrumentów finansowych dostępnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, uzyskiwać wsparcie finansowe bezpośrednio od inwestorów strategicznych i in.

kredytY EKSPORTOWE

Polski Bank Gospodarstwa Krajowego BGK realizuje program finansowego wspierania eksportu, który umożliwia eksporterom terminowe i w pełnej kwocie otrzymanie zapłaty za sprzedane towary, zaś kontrahentom-nabywcom – otrzymanie towarów bez przeznaczenia na ich zakup środków obrotowych lub w przypadku niewystarczającej ilości u nich aktywów zbywalnych. W ramach programu BGK udziela kredytów firmom zagranicznym-nabywcom towarów i usług, ich bankom, a także eksporterom polskim w celu realizacji kontraktów eksportowych.

Z programu może skorzystać jakakolwiek spółka, zarejestrowana w Polsce, a także nabywcy polskich towarów.

Program finansowego wsparcia eksportu oferuje następujące możliwości tak dla eksporterów, jak i dla nabywców-importerów:

1) możliwość sfinansowania partnera zagranicznego przy zakupie polskich towarów i usług;

2) eksporter szybko otrzymuje zapłatę za towar, a ryzyko kredytowe ponosi BGK;

3) możliwość refinansowania kredytu kupieckiego;

4) gwarancja zapłaty za eksportowane produkty.

 

Programy dotacji i subwencji w Polsce

Szereg dotacji, udzielanych z funduszy państwowych i europejskich,  stanowi nieodpłatne wsparcie finansowe na realizację inwestycji, nie podlegające zwrotowi lub skompensowaniu. Planuje się że w latach 2014-2020 polskim firmom zostanie przydzielone wsparcie finansowe o łącznej wartości ponad 100 mld €.

Istnieją różne programy dotacji i subsydiów w zależności od lokalizacji spółki, branży, rozwoju technologicznego, wielkości inwestycji i in.

Niżej przedstawione są niektóre programy:

 • Infrastruktura i Środowisko;
 • Rozwój Intelektualny;
 • Wiedza-Edukacja-Rozwój;
 • Polska Cyfrowa;
 • Polska Wschodnia;
 • Pomoc Techniczna;
 • Europejska Współpraca Terytorialna;
 • programy regionalne.

Do priorytetowych kierunków działalności, finansowanych z funduszy unijnych, należą:

 • infrastruktura;
 • środowisko naturalne;
 • transport i logistyka;
 • energetyka;
 • zasoby ludzkie kapitał ludzki;
 • technologie innowacyjne;
 • telekomunikacje;
 • ІТ;
 • rozwój Polski Wschodniej;
 • rozwój samorządu terytorialnego;
 • turystyka;
 • ochrona zdrowia.

 

W celu uzyskania wsparcia finansowego należy przygotować komplet dokumentów i złożyć wniosek do organu państwowego, odpowiedzialnego za udzielanie i zagospodarowanie środków w ramach programu.

Polski Rząd dużo uwagi przydziela wsparciu i rozwojowi innowacyjnych zakładów produkcyjnych.

Firmie, która nabywa produkty własności intelektualnej i opracowania naukowe w celu wytwarzania produktów wysokiej jakości lub świadczenia usług innowacyjnych, państwo rekompensuje do 50% poniesionych kosztów.

Zarządzanie środkami, pochodzącymi z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości w zakresie gospodarki innowacyjnej, kapitału ludzkiego i rozwoju Polski Wschodniej, zapewnia specjalną strukturą rządową – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

O dotacje w ramach programów, finansowanych z funduszy Unii europejskiej, może ubiegać się jakakolwiek spółka, która jest zarejestrowana i prowadzi działalność na terytorium Polski.

Środki finansowe mogą być przydzielone na zakup sprzętu, materiałów, maszyn, systemów operacyjnych, a także na reklamę i zapłatę za usługi prawne.

Środki finansowe z polskich fundusy krajowych i regionalnych są przydzielane na ochronę środowiska naturalnego i zarządzanie zasobami wodnymi w drodze udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom, inwestującym w rozwój technologii ekologicznych. Także Rząd Polski zapewnia bezpośrednie subsydiowanie długoterminowych projektów, których realizacja prowadzi do stworzenia nowych miejsc pracy lub budownictwa i remontu obiektów.

 

Specjalne strefy ekonomiczne W Polsce

Informacja w trakcie przygotowania

Parki Przemysłowe I Technologiczne

Informacja w trakcie przygotowania