Skontaktuj się z nami

SZUKAJ

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

  • Українська
  • Polski

REJESTRACJA FIRMY

Obcokrajowcy mogą rejestrować firmy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy czym dla inwestorów zagranicznych państwo proponuje optymalne warunki prowadzenia biznesu.

W Polsce firmy, zakładane w formie spółki, dzielą się na:

  • Spółki osobowe:

– spółka cywilna;
– spółka jawna;
– spółka partnerska;
– spółka komandytowa;
– spółka komandytowo- akcyjna;

  • Spółki kapitałowe:

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
– spółka akcyjna.

Najbardziej rozpowszechnioną formą prowadzenia biznesu w RP jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o.) ponieważ założenie takiej spółki jest stosunkowo proste. Spółkę z o.o. może założyć jedna lub więcej osób fizycznych i/lub prawnych. Wspólnicy spółki nie odpowiadają za jej zobowiązania osobistym majątkiem, oni ponoszą ryzyko do wysokości wkładów wniesionych do spółki. Jeszcze jedną zaletą takiej formy organizacyjno-prawnej dla obcokrajowców jest to, że nie wymagane jest włączenie w skład wspólników obywateli RP lub osób przyrównywanych do nich.

Sp. z o.o może prowadzić prawie wszystkie rodzaje działalności, oprócz tych których wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych w przepisach prawa (na przykład, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe, reasekuracja, zarządzanie ryzykiem finansowym i in.).Kapitał zakładowy Sp. z o.o powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych, on może być wpłacony na konto spółki później, w trakcie rejestracji. Kwota ta może zostać przeznaczona na zakup jakiegokolwiek majątku, który później zostanie ujęty w bilansie Spółki.

Proces założenia spółki zaczyna się od podpisania w kancelarii notarialnej umowy spółki, która powinna zawierać dane wspólników, informacje o ich prawach, obowiązkach, a także o rodzajach działalności, które może wykonywać spółka. Dokument ten może być podpisany tak w obecności, jak i bez obecności wspólników (przez pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa).

Duże znaczenie przy wyborze tej formy prowadzenia działalności gospodarczej ma to, że przy założeniu spółki z o. o. nie wymagane jest przedstawienie dodatkowych dokumentów zezwalających lub zaświadczeń (zameldowanie, karta pobytu i in.) – wystarczy tylko okazania paszportu zagranicznego.

Kolejnym etapem procesu założenia spółki w RP jest złożenie wniosku o wpis danych spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Gospodarczy, właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis. Jednocześnie wnioskodawca uiszcza opłatę sądową za wpis oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po zakończeniu całej procedury KRS wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do KRS. Od dnia 1 grudnia 2014 numery NIP (numer podatkowy) i REGON (numer statystyczny) w Polsce nadawane są w dniu dokonania wpisu danych do KRS. Sąd we własnym zakresie przesyła wnioski lub zgłoszenia dla urzędu skarbowego i innych urzędów razem z danymi objętymi treścią wpisu do KRS.

Po rozpatrzeniu dokumentów przez sąd spółka otrzymuje numery identyfikacyjne:

KRS – dane spółki, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. W celu wpisania danych do rejestru sądowego należy złożyć wniosek do sądu gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę spółki, a także oryginały dokumentów spółki lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza (Umowa Spółki, Statut). Istnieje także możliwość rejestracji drogą elektroniczną. W takim wypadku wniosek i komplet dokumentów można złożyć przez sieć Internet z tym że wszystkie składane w ten sposób dokumenty muszą być opatrzone podpisem elektronicznym.

Z chwilą wpisania danych do rejestru spółka uzyskuje osobowość prawną. Dane spółki dostępne będą stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości RP (www.ms.gov.pl);

W końcu spółka powinna wyrobić pieczątkę i założyć konto w banku, a także zaktualizować wszystkie dane w urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na siedzibę spółki.

Spółka może założyć konto bankowe w każdej chwili, nawet przed wpisem danych spółki do rejestru, ale nie wcześniej niż po podpisaniu umowy spółki. Tego można dokonać tak osobiście, jak i za pośrednictwem pełnomocnika (na podstawie pełnomocnictwa). W jakimkolwiek wypadku, pod warunkiem przedstawienia kompletu wymaganych dokumentów, to zajmuje nie więcej niż 30 minut.

Zarejestrować spółkę można osobiście, lub zlecić jej rejestrację osobie trzeciej. Cały proces potrwa od jednego tygodnia do jednego miesiąca.

Po zakończeniu rejestracji spółki (uzyskaniu numerów KRS, REGON, NIP) można złożyć dokumenty do Ambasady lub Konsulatu właściwego ze względu na adres zameldowania w celu uzyskania krajowej wizy wielokrotnej typu D03 uprawniającej do pobytu na terytorium Polski w okresie 180 dni w ciągu roku.